Launch / reLAUNCH

Ponúkame komplexnú sales-marketingovú ( PR ) službu uvedenia produktu na trh.
Pracujeme systémom ABAFA ( Awareness, Benefit, Atributes, First try, Asset ), ktorá zaručuje spolu s jednotlivými fázami launchu produktu nastavený výsledok.

launchV rámci prípravy projektu sa spolu zameriame:

ako vytvoriť podmienky nutné pre uvedenie produktu na trh
legislatíva a regulácia
logický sled, plánovanie a časový harmonogram priorít v pre-launchovom období
primárny a sekundárny prieskum trhu
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
farmokoekonomika a cenotvorba
výber vhodných aktivít na podporu predaja       ( konkurencia, fin. limity … )
cieľová skupina, plán predaja, počet reprezentantov
sales force allocation
využívanie skúseností iných (krajín ), kreativita, inovácie
spolupráca s KOL a VIP ( centrá, lekárne, distribúcia )
spolupráca s pacientom + legislatívne limity
PR – legislatiíva a etika
nastavenie kotrolných bodov a KP + „záložný“ plán
Trvanie jednotlivých fáz launchu